เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายสุเทพ กรัสประพันธุ์
นายกเทศมนตรี
081-6632194
thumbs
นายเทอดศักดิ์ สาคร
รองนายกเทศมนตรี
087-0386838
thumbs
น.ส.กรณพลัฏฐ์ ล่อเฮง
รองนายกเทศมนตรี
081-8741379
thumbs
นายประสาน พูลเกษม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
065-5182362
thumbs
นายถาวร สุขพงษ์ไทย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
081-8620936
    person_upload/backend/groupphoto17_1.jpg person_upload/backend/groupphoto17_2.jpg
Share on Line
Share on Pinterest