เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายอาณัติ เดชานันทศิลป์
ประธานสภาเทศบาล
081-2956828
thumbs
นายเกียรติชัย พรหมศิริ
รองประธานสภาเทศบาล
086-8312965
thumbs
นายวินัย ศิริรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล
08-2207-9449
thumbs
นางชนากานต์ ล้ำเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาล 1
061-6674255
thumbs
นายกรณ์ ทองนพคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล 1
082-2144495
thumbs
นายธีรวีร์ คงทัศนา
สมาชิกสภาเทศบาล 1
083-5851945
thumbs
นายวิรัช วัฒนจิระเดช
สมาชิกสภาเทศบาล 1
081-4364711
thumbs
นายณัฐพงษ์ พ่วงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล 2
065-4193149
thumbs
นายอนันต์ ยังให้ผล
สมาชิกสภาเทศบาล 2
083-5982464
thumbs
นายอรรถพงษ์ โภคประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล 2
081-7794534
thumbs
นายสังเวียน พร้อมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล 2
085-2775784
thumbs
นายพงษธร เหมือนประสงค์
สมาชิกสภาเทศบาล 2
081-9966763
thumbs
นายสงคราม บรรยง
สมาชิกสภาเทศบาล 2
088-6056946
    person_upload/backend/groupphoto18_3.jpg person_upload/backend/groupphoto18_4.jpg
Share on Line
Share on Pinterest