เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
น.ส.สุชารัช ณ เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายไพบูลย์ รองไชย
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
thumbs
นายไตรเทพ ศักดิ์กาญจนวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกัน ปฏิบัติงาน
thumbs
น.ส.ปุณนภา พุทธิพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
thumbs
น.ส.ลภัสรดา รัตนเลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
thumbs
นายวีรวุฒิ ถนอมรัตนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
น.ส.พรนัชชา สาคร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
น.ส.รัตนาภรณ์ สมจิตร
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
thumbs
น.ส.ธารารัตน์ หร่ายเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นายเดชา สุตสุนทร
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายบรรพต ศรีเสวก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายไพรวัลย์ ศฤงคาร
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายนพพร ศรีวัฒนะ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายวันชัย พรหมทอง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายอดิเทพ ล้ำเลิศ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายวัลลภ รอดเจริญ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชลิต ปิ่นทอง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายปรเมศวร์ ทรัพย์มณี
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายชนะ ศรีวัฒนะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายธวัช นิลอ่อน
นักการ
thumbs
น.ส.นงนุช จันทะพันธ์
คนงาน
thumbs
น.ส.วัชรินทร์ พุทธิพงษ์
คนงาน
thumbs
น.ส.ยติยาษรณ์ ทัศนา
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto20_7.jpg person_upload/backend/groupphoto20_8.jpg person_upload/backend/groupphoto20_17.jpg person_upload/backend/groupphoto20_18.jpg
Share on Line
Share on Pinterest