เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายวินัย ศิริรัตน์
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
น.ส.อมรรัตน์ โรจิณ
จพง.จัดเก็บรายได้
thumbs
น.ส.วีรพร สวัสดี
ผช.นวช.พัสดุ
thumbs
น.ส.นุจริน สัมฤทธิ์
นวช.การเงินและบัญชี
thumbs
น.ส.สุธิดา พรหมสวัสดิ์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
น.ส.ขวัญภิรมย์ จันทรสุก
ผช.นวช.การเงินและบัญชี
thumbs
นางวันเพ็ญ สดใส
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
thumbs
นายองค์ชูพงศ์ คูวัชระเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
น.ส.เจณิสตา ภูธรศรี
จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานบัญชี
    person_upload/backend/groupphoto21_9.jpg person_upload/backend/groupphoto21_10.jpg
Share on Line
Share on Pinterest