เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
น.ส.สุทธภา ประกอบเสียง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
น.ส.สุวารีย์ แสงไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
thumbs
นางชุติมา อรุณรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.เกศรากรณ์ ตุมศิริ
ผช.นวช.ศึกษา
thumbs
น.ส.สายทอง สงฆ์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
น.ส.ณรินทร์รัตน์ บุญประคม
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางรำพึง ศรีเสวก
ผู้ดูแลเด็ก
    person_upload/backend/groupphoto23_13.jpg person_upload/backend/groupphoto23_14.jpg
Share on Line
Share on Pinterest