เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
15 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านนอก หมู่ที่ 2 ตำบลแสนภูดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม)
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชยะ
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโอฬารรุ่งเรือง หมู่ที่ 2
4 ต.ค. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.(ทางเข้าบ้านนายชานนท์ โยยิ่ง) หมู่ที่ 2
4 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนภูดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหมู่บ้านเอื้อาทร หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4007 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง(วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 8264 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest